• sahypa_banner
 • sahypa_banner1

Önümler

 • Çaga mebelleri we senetleri üçin ýangyna garşy kontrplak

  Çaga mebelleri we senetleri üçin ýangyna garşy kontrplak

  Ameangyn geçirmeýän kompaniýalar oda çydamly kontrplak we agaç önümleri bilen üpjün edýär.Biziň maksadymyz, ýangyn saklaýan agaç önümlerini aňsat we amatly etmek arkaly howpsuz binany ösdürmek.Illinoýs, Oregon, Tehas we Wiskonsin ýaly ýerlerimiz bar, emma tutuş ýurt boýunça iş ýerleri üçin ýerinde eltip bermegi hem hödürleýäris.

 • Mebel üçin ýokary hilli E0 derejeli täjirçilik kontrplak

  Mebel üçin ýokary hilli E0 derejeli täjirçilik kontrplak

  Faner mebel, şkaf, panellemek we hatda senagat önümçiliginde agaç üçin iň arzan we iň oňat alternatiwa hasaplanýar.Sebäbi kontrplak güýçli we belli bir derejede täsire çydamly we agaç bilen deňeşdirilende aňsat işlenip bilinýän kagyz görnüşinde bolýar.

 • Suw geçirmeýän derejeli film, faner bilen ýüzbe-ýüz

  Suw geçirmeýän derejeli film, faner bilen ýüzbe-ýüz

  Film bilen ýüzbe-ýüz bolan kontrplak, forma kontrplak, ýapyk kontrplak, beton görnüş diýilýär.

 • Mebel we bezeg üçin gyzyl dubly faner

  Mebel we bezeg üçin gyzyl dubly faner

  Bezeg kontrplak diýlip atlandyrylýan ajaýyp kontrplak, adatça gyzyl dub, kül, ak dub, gaýa, akja, çaý, sapele, alça, bug, hoz we ş.m. ýaly gaty görünýän gaty agaç şkaflar bilen hormatlanýar.

  Gyzyl dub (dereje: AAA / AAA, BB / BB, A / B, B / C, c / c) ajaýyp kontrplak, tebigy kül, gyzyl bug, ak dub (Q / C), gyzyl bug, bubinga, sapele (C) / C), tebigy çaý (C / C), ekt.

  Gyzyl dub (c / c) faner, tebigy kül, gyzyl bug, ak dub (Q / C), gyzyl bug, bubinga, sapele (C / C), tebigy çaý (C / C), ekt.

   

 • Gatyň aşagy üçin ýokary hilli CDX kontrplak

  Gatyň aşagy üçin ýokary hilli CDX kontrplak

  Faner uzak wagtlap gurluşyk we jaý interýerini gurmak üçin ulanylýar.Esasy elementleriň biri hökmünde kontrplak ulanman gurluşyk hakda pikir edip bilmersiňiz, bu materialyň ýerlikliligi.Soňky döwürde daşky gurşaw faktorlary we çykdajylaryň netijeliligi we çydamlylygy ýaly başga-da birnäçe meseleler sebäpli dogry kontrplak saýlamak kyn boldy.Muny saýlamak möhüm bir saýlaw bolansoň, jaýlaryňyz üçin dogry birini saýlamaly.Cdx fanerini göreliň.

 • Mebel üçin ulanylýan BB / CC E0 ýelim tirýek ýadrosy Birç faner

  Mebel üçin ulanylýan BB / CC E0 ýelim tirýek ýadrosy Birç faner

  Birç kontrplak, ýokary hilli ýüz keşbini hödürlemek bilen, gurluş durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin köp sanly şkafdan düzülen ýokary hilli gaty faner.Dogry burçlarda birleşdirilen inçe şkaflaryň köp gatlagyndan durýar.Ajaýyp fiziki we mehaniki häsiýetlere we tekiz ýüz bilen birleşdirilen açyk reňkli görnüşe eýe.

 • Şkaf we bezeg üçin ulanylýan suw geçirmeýän ýangyna çydamly PVC köpük tagtasy

  Şkaf we bezeg üçin ulanylýan suw geçirmeýän ýangyna çydamly PVC köpük tagtasy

  PVC köpük tagtasy ýa-da gysgaça PVC tagta, ýeňil, çydamly we giňden ulanylýan tagta.Köp artykmaçlyklary we tygşytlylygy sebäpli köp pudaklarda halaýan önüme öwrüldi.

  Gaty PVC ýaly, ýapyk öýjükli PVC köpük tagtasy berk we gaty berk gurluşa eýe, agramy gaty PVC agramynyň ýarysyna deňdir.Köpükli paneller ajaýyp täsir garşylygy, aşa pes suw siňdirişi we ýokary himiki garşylygy bar.

 • Bezeg we mebel gönükdirilen çyzykly tagta (OSB)

  Bezeg we mebel gönükdirilen çyzykly tagta (OSB)

  OSB gönükdirilen çyzykly tagtany aňladýar we esasan gurluşykda ulanylýan ineredener agaçdyr.OSB dürli tarapa gönükdirilen, ýelimler bilen garylan we ýylylyk pressinde tagta basylýan uly agaç çiplerinden ýasalýar.OSB tagtalarynyň adaty ululygy 4 x 8 fut (1220 x 2440 mm).

  OSB-iň erbet abraýy bar, hili pes we suwuň iň pes degmegi bilen ýakylýar diýilýär.Emma OSB tehnologiýasy elmydama gowulaşýar we kämillik ýaşyna ýetýär, has gowy hilli we has ýöriteleşdirilen ulanylyş bilen täze tagtalar her ýyl bazara çykýar.

 • Bezeg üçin gowy däne we reňkli suw geçirmeýän melamin kontrplak

  Bezeg üçin gowy däne we reňkli suw geçirmeýän melamin kontrplak

  Melamin kontrplak agaç paneliniň bir görnüşidir, ýöne has güýçli we başgaça öndürilýär.Melamin, formaldegid bilen birleşdirilen we soňra ýyladyş prosesi bilen gatylaşdyrylan termosetik plastmassa rezinidir.

  Agaç melamin örtükleri bilen örtülende / örtülende, tekiz we ýumşak görnüşi üpjün edýär.Fireangyna garşy häsiýetleri we çyglylyga, ýylylyga we tegmillere ýokary garşylygy sebäpli giňden ulanylýar.

 • Mdf agaç näme?Üstünlikleri we kemçilikleri düşündirildi

  Mdf agaç näme?Üstünlikleri we kemçilikleri düşündirildi

  MDF ýa-da orta dykyzlykly süýümli içki ýa-da daşarky gurluşyk taslamalary üçin iň meşhur materiallardan biridir.MDF agajynyň nämedigini öwrenmek we onuň artykmaçlyklaryna ýa-da kemçiliklerine düşünmek, bu siziň taslamaňyz üçin dogry gurluşyk materialydygyny kesgitlemäge kömek edip biler.