• sahypa_banner
  • sahypa_banner1

Haryt

Bezeg we mebel gönükdirilen çyzykly tagta (OSB)

OSB gönükdirilen çyzykly tagtany aňladýar we esasan gurluşykda ulanylýan ineredener agaçdyr.OSB dürli tarapa gönükdirilen, ýelimler bilen garylan we ýylylyk pressinde tagta basylýan uly agaç çiplerinden ýasalýar.OSB tagtalarynyň adaty ululygy 4 x 8 fut (1220 x 2440 mm).

OSB-iň erbet abraýy bar, hili pes we suwuň iň pes degmegi bilen ýakylýar diýilýär.Emma OSB tehnologiýasy elmydama gowulaşýar we kämillik ýaşyna ýetýär, has gowy hilli we has ýöriteleşdirilen ulanylyş bilen täze tagtalar her ýyl bazara çykýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

OSB näme?

Homeerli öý merkeziňize ýa-da islendik gurluşyk meýdançasyna baranyňyzda OSB tagtalaryny öň gören bolsaňyz gerek.Islendik öý merkezinde dürli giňlikdäki OSB tagtalary, galyňlygy suwa çydamly, käbirleri bolsa hapa arzan bolmagy üçin galyňlygy bolar.

OSB kontrplak bilen birmeňzeş häsiýetlere eýe bolan, adamdan ýasalan agaç önümidir we kontrplak ulanjak ýagdaýlaryňyzyň köpüsinde gönükdirilen çyzykly tagtany ulanyp bilersiňiz.OSB uly tagtalara bölünýär, bu has uly ýerleri arzan bahadan agaç bilen örtmeli bolsaňyz, OSB-ni gowy saýlaýar.

Ugurly Strand Board (OSB)

Önümiň tanyşdyrylyşy

Köp adamlar kontrplak ýerine OSB ulanmagy saýlaýarlar, sebäbi OSB arzan.

OSB adatça arzan.Faneriň bahasynyň ýarysy.OSB-iň şeýle arzan bahadan satylmagynyň sebäbi, agaç Aspen, Poplar we Pine ýaly agaçlardan çalt ösýän tokaýlardan emele gelýär.Agaçlar kesilenligi sebäpli öndüriji agaçlaryň ini we ululygy üçin beýle saýlamaly däl we başgaça isrip boljak agaçlary ulanyp biler.Bu çig malyň bahasyny arzanlatmaga kömek edýär.

Agaç gaty dykylanlygy sebäpli OSB gaty agyr bolýar.1/2 dýuým galyňlykdaky 4 x 8 fut tagtanyň agramy 54 kilo töweregi.OSB tagtasynyň agramy, elbetde, tagtalar üçin ulanylýan agaçlaryň galyňlygyna, ululygyna we görnüşine baglylykda üýtgär.

Mebel, gurluşyk we gaplamak üçin ulanýan OSB2 we OSB3 bar.

Ölçegi: 1220x2440mm

Galyňlygy: 9mm, 12mm, 15mm, 18mm


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler