• sahypa_banner
  • sahypa_banner1

Haryt

Bezeg üçin gowy däne we reňkli suw geçirmeýän melamin kontrplak

Melamin kontrplak agaç paneliniň bir görnüşidir, ýöne has güýçli we başgaça öndürilýär.Melamin, formaldegid bilen birleşdirilen we soňra ýyladyş prosesi bilen gatylaşdyrylan termosetik plastmassa rezinidir.

Agaç melamin örtükleri bilen örtülende / örtülende, tekiz we ýumşak görnüşi üpjün edýär.Fireangyna garşy häsiýetleri we çyglylyga, ýylylyga we tegmillere ýokary garşylygy sebäpli giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Näme üçin Melamini saýlamaly?

Öň bellenip geçilişi ýaly, melamin köplenç ýylylyga, çyglylyga we çyzylmalara garşylygy sebäpli mebel pudagynda ulanylýar.Mundan başga-da, melamini göz öňünde tutmagyň käbir sebäpleri:

Arassalamak we saklamak aňsat

Crackaryga çydamly

Çydamly

Býudjet dosty

Yzygiderli däneler

Birnäçe galyňlykda bar

melamin kontrplak (2)
melamin kontrplak (1)

Bizde ähli umumy reňklerde melamin panelleri bar, Ak, gap-gaç ak, Gara, Badam, Çal, Hardrok Maple we agaç däneleri.

Panelleriň bu görnüşi, adatça, mebellerde we şkaflarda ulanylýar, sebäbi çyglylyga, tegmile, topraga we ýuwulmaga ýokary çydamly we ýokary berkligi we könelişme garşylygy bar.Netijede, garaage ussahanalarynyň köpüsinde Melamine panel şkaflary bar, olar köp aşhanada, hammamda, şkafyň saklanýan ýerlerinde we güýçli çyzylmagyna garşylygy talap edýän beýleki ýokary derejeli programmalarda bolýar.Köp paneller stollar, tekjeler, şkaflar we uly saglygy goraýyş guramalarynda beýleki ýerlerde ulanylýar.

Melaminiň kemçilikleri

Her zat diýen ýaly bolşy ýaly, kemçilikleri hem bar.Melamin bilen şeýle bolýar.Mysal üçin, materialyň özi suw geçirmeýän bolsa-da, suw aşaky bölejik tagtasyna aralaşsa, melaminiň çişmegine sebäp bolup biler.Anotherene bir potensial kemçilik, nädogry gurmakdan gelýär.Melamin gaty berk bolsa-da, dogry gurulmasa, bölejik tagtasynyň substraty zeper ýetip biler we melaminiň kesilmegine sebäp bolup biler.Melamin tagtasynyň gyralary gutarmadyklygy sebäpli, melamin gyralaryny ýapmak üçin bir gyra çekilmegini talap eder.

Melamin tagtasynyň ulanylyşy

Indi uly sorag: “Melamin tagtasy näme üçin ulanylýar?”Melamin tagtasy çydamlylygy üçin köplenç aşhanada we hammam şkafynda ulanylýar.Tekst, şeýle hem displeý hasaplaýjylary, ofis mebelleri, tagtalar, hatda pol üçin hem gowy işleýär.

Melamin başgaça pes hilli materiallary özüne çekiji we çydamly görnüşde berip bilýändigi sebäpli, gurluşyk materialy hökmünde meşhurlyk gazandy.Býudjet bilen işleýän wagtyňyz, melamin tagtasy gaty agaç üçin gapjyk üçin amatly çözgüt hödürleýär.

Ölçegi: 1220 * 2440mm.

Galyňlygy: 3mm, 5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm.

Melaminiň artykmaçlyklary

Melamin tagtasynyň gowy wariantydygyna ýa-da ýokdugyna göz aýlanyňyzda, elbetde artykmaçlyklaryny bilmek isleýärsiňiz.Melaminiň birnäçe bar:

Çydamlylyk- Melamin ýokary çydamly, çyzmaga çydamly, suw geçirmeýän, tegmile garşy we arassalamak aňsat (bonus!).

Ajaýyp gutarmak- Melamin dokumalaryň we tebigy agaç däneleriniň giň görnüşinde elýeterlidir we melamin panelleri reňk, dokma goşmak we dizaýnlara we taslamalara gutarmak üçin tygşytly, köp maksatly görnüşdir.

Býudjet üçin amatly- Melamin tagtasy, hilini we çydamlylygyny pida etmezden, býudjet üçin amatly wariant.Programma wagtynda pul we wagt tygşytlap biler, sebäbi gaty agaç ýaly çäge ýa-da gutarmagyň zerurlygy ýok.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler