• sahypa_banner
  • sahypa_banner1

Haryt

Suw geçirmeýän derejeli film, faner bilen ýüzbe-ýüz

Film bilen ýüzbe-ýüz bolan kontrplak, forma kontrplak, ýapyk kontrplak, beton görnüş diýilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Film bilen ýüzbe-ýüz bolýan kontrplak, iki tarapy geýip bolýan we suw geçirmeýän film bilen örtülen ýörite kontrplakdyr.Film, melamin kagyz örtüginden, PVC, MDO (MDO kontrplak) we HDO (HDO faner) bilen tapawutlanýan ýelimlenen emdirilen kagyzdyr.Filmiň wezipesi içerki agajy çyglylykdan, suwdan, howadan goramak we faneriň hyzmat möhletini uzaltmakdyr.Film bilen ýüzbe-ýüz bolan kontrplak gaty we daşarky gurşawda ulanylyp bilner: ýapyk kontrplak, forma kontrplak, beton çyzgy, pol, ulag binasy.

HN0A8765
HN0A8769

Fanüzli kontrplak filminiň spesifikasiýasy

HN0A87721.JPG

Filmiň reňki:goňur, gara ýa-da beýlekiler

Esasy:direg, ewkalipt, ýadrosy birleşdiriň

Ueelim:melamin, WPC

Ölçegi:1220x2440mm, 1250x2500mm

Galyňlygy:9mm, 12mm, 15mm, 18mm

Film kontrplak aýratynlyklary

1. Faner adaty kontrplak bilen deňeşdirilende çyglylyga, aşgazana, himiki zaýalanmaga we kömelek hüjümine has ýokary garşylyk görkezýär.
2. Adaty kontrplakdan tapawutlylykda, ýüzbe-ýüz bolan kontrplak betona garşy çydamly we panel görnüşinde giňden ulanylýar.
3. Film bilen ýüzbe-ýüz bolýan kontrplak tekiz ýa-da örtükli bolýar.Gyralary suw paýlaýan akril reňk bilen möhürlenendir.
4. Gurluşyk pudagynda we ulag önümçiliginde giňden ulanylýar.Gurmak we işlemek aňsat.
5. Film bilen ýüzbe-ýüz bolýan kontrplak ýeňil agramly, suw geçirmeýän, beýleki materiallar bilen birleşdirmek aňsat, arassalamak we kesmek aňsat.

Gurluşykda kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmiň iň meşhur ulanylyşy anyk görnüşlerdir.Laminirlenen kontrplakdan ýasalan ýapyk gutular has çydamly we çydamlydyr we çalyşmazdan ozal bir gezek ulanylyp bilner.
Faner bilen örtülen filmiň ulanylmagy diňe jaý gurluşygy bilen çäklenmeýär.Mysal üçin, bentleriň gurulmagy köplenç örtülen kontrplakdan peýdalanmagy talap edýär.Highokary ýükleriň aşagynda görnüşini we gurluş bitewiligini ýitirmeýär we çalt akýan suwuň güýjüne çydap bilýär.
Palet gaplamak, soňra konteýneriň içine ýüklemek
Eltip beriş wagty: töleg alandan soň 25 günüň içinde.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler