• sahypa_banner
  • sahypa_banner1

Haryt

Çaga mebelleri we senetleri üçin ýangyna garşy kontrplak

Ameangyn geçirmeýän kompaniýalar oda çydamly kontrplak we agaç önümleri bilen üpjün edýär.Biziň maksadymyz, ýangyn saklaýan agaç önümlerini aňsat we amatly etmek arkaly howpsuz binany ösdürmek.Illinoýs, Oregon, Tehas we Wiskonsin ýaly ýerlerimiz bar, emma tutuş ýurt boýunça iş ýerleri üçin ýerinde eltip bermegi hem hödürleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Näme üçin ýangyn saklaýan agaç önümlerini ulanmaly?

Fireangyn saklaýan agaç ulanmak, ygtybarly binany döretmegiň iň aňsat usullaryndan biridir.Fireangyna garşy agaç ýasamak üçin agaja himiki konserwantlar ulanylýar.Konserwatiw agaç ýakylanda ýüze çykýan okislenme prosesini haýalladýar we has haýal ýanmagyna sebäp bolýar.Adatdan daşary ýagdaýlarda ýangyn saklaýan agaç, binany bejerilmedik agaçdan has ygtybarly çykarmak üçin has köp wagt berer.Bu goşmaça wagt durmuş bilen ölümiň arasyndaky tapawut bolup biler.

Fireangyn saklaýjy agajy nädip ulanyp bilerin?

Ot bilen çydamly kontrplakdan we agaçdan bejerilmedik agaç önümlerini ulanyp bilersiňiz.Ony boýap, reňkläp we bejerilmedik agajy ulanjak görnüşde ulanyp bilersiňiz.Bejerilen we bejerilmedik agaçlaryň arasyndaky ýeke-täk tapawut, otuň ýaýramagyny haýallatmaga kömek edýän himiki konserwatiwdir.Galan hemme zat diýen ýaly birmeňzeş, şonuň üçin ony ähli gurluşyk taslamalaryňyzda adaty agaç ýaly ulanyp bilersiňiz.

6
14

Ölçegi saýlamak

Ölçegi

Reňk

Material

Bukja

Uzynlygy: 2440-4100mm

Giňligi: 1220mm

Galyňlygy: 2mm-40mm

Hususy sargyt

Faceüz we arka üçin tebigat agaç şkafy, ýadro, ýelim üçin tebigat agaç tagtasy

Palet gaplamak

Alyjy belligi we OEM hyzmatyny hödürläp bileris


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň