• sahypa_banner
  • sahypa_banner1

Haryt

Gatyň aşagy üçin ýokary hilli CDX kontrplak

Faner uzak wagtlap gurluşyk we jaý interýerini gurmak üçin ulanylýar.Esasy elementleriň biri hökmünde kontrplak ulanman gurluşyk hakda pikir edip bilmersiňiz, bu materialyň ýerlikliligi.Soňky döwürde daşky gurşaw faktorlary we çykdajylaryň netijeliligi we çydamlylygy ýaly başga-da birnäçe meseleler sebäpli dogry kontrplak saýlamak kyn boldy.Muny saýlamak möhüm bir saýlaw bolansoň, jaýlaryňyz üçin dogry birini saýlamaly.Cdx fanerini göreliň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Faner gurluşygyň umumy berkligine, ömrüne we uzak ömrüne täsir edip biler.Şeýle hem gurluşyk taslamalarynda belli bir elementi saklamagyň zerurlygyny we ýygylygyny kesgitleýär, şonuň üçin bazardaky dürli görnüşleriniň oňaýly taraplaryny göz öňünde tutmaly.Şonuň üçin kiçijik kitap tekjesi ýa-da tutuş bir jaý üçin ulanylyp bilinjekdigine garamazdan, kontrplak görnüşi önümiň uzak ömrüni kesgitlemek üçin ähli tapawudy döreder.Şonuň üçin CDX faner ýyllar boýy kontrplak hakda pikirlenende ynamdar saýlawlaryň biri boldy.

Faner CDX-e seredeliň we bu materialyň täze döwürde näme üçin seslenme alýandygyny kesgitläliň!

CDX2
CDX1

Adyň özi kontrplak CDX hakda köp zat aýdyp biler, bu hil we maglumat barada maglumat berýän bahalaryň utgaşmasydyr.gurluşykfanerBu reňk, çydamlylyk faktorlary we başga-da köp zatlar bilen bahalandyrylyp bilner.Ondan soň reýting ulgamlary A, B, C ýa-da D derejesine berkidilýär, bu ýerde nepisligi agzalan hronologiýadan gidýär.A ýa-da B CDX faneriň has gymmat görnüşleri, C & D has tygşytly we arzan.

CDX kontrplakda 'X' agzalmagy, birini ýasamak üçin birleşdirilen kontrplak şkaflarynyň gatlaklaryny aňladýar.Hil hem bagly bolaragaç görnüşiwe ulanylýan ýelim, daşky gurşawyň agyr şertlerine has az sezewar edýär.CDX kontrplak hakda aýdylanda, “X” suwa çydamly häsiýetlerini görkezýän täsirini hem aňladýar.

Bu kontrplak, 3 gat bilen birleşdirip, taýýar önümiň iki gapdalynda dürli öwüşginli ýeri bar.CDX ulanylýan şkafyň hilini hem alamatlandyrýar.3/4 cdx kontrplakdan, 1/2 cdx kontrplakdan we başga-da dürli ölçeglerde bar.

Bu kontrplaklary ýasaýarka, wagtyň geçmegi bilen gysylmagyny azaltmak üçin öndüriji ähli gatlaklary üns bilen deňleşdirýär.Könelmek we ýyrtylmazlyk üçin has gowy gatlaklar daşarda saklanýar.Şonuň üçin ulanyljak iň amatly kontrplaklaryň biri hökmünde ýerleşdirildi.

Haryt amaly

CDX9

Içerki we daşarky ýaly jaý gurluşyk taslamalary üçin amatly.Daşarky ýüzler üçin potratçylar adatça diwar we üçek üçin CDX faner ulanýarlar.Bu ýagdaýda esasy material hökmünde ulanylmaýar.Rooföne üçek gysgyçlary, üçek örtükleri, süýşmek, izolýasiýa we ş.m. ýaly ýerlerde ulanylandygyny görersiňiz.

Içki interýerler üçin CDX faner, haly ýassygy ýa-da kafel maksatly arka tagtanyň aşagynda bolup bilýän pol gatlagy hökmünde ulanylýar.Şeýle hem tekjeler, ýerzeminler, ammarlar, şkaflar we ş.m. ýaly ownuk peýdaly işler üçin ulanylýar, adatça mebel elementleri üçin saýlanmaýar, sebäbi şeýle önümler üçin has inçe jikme-jiklikler gerek.

Ölçegi: 1220x2440x12mm, 1220x2440x18mm.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler