• sahypa_banner
  • sahypa_banner1

Habarlar

Agaç senagaty kontrplak sergisi 2022

YAYOU - Şengda Wud Hytaý Linyi 2022 agaç senagaty sergisini göz öňünde tutdy.

“Linyi Wood Industry Expo” -ni 2022-nji ýylda göz öňünde tutduk.
Çadyr No. 1008, 2035, 2102.
Mebel üçin görkezilen gaýa ýüzi / arka täjirçilik kontrplak, okoume ýüzi / arka kontrplak, bintangor ýüzi / arka kontrplak, MDF ýüzi / arka täjirçilik kontrplak, Gyzyl dub kontrplak, Çeri kontrplak, ak dub kontrplak, diwar hozy kontrplak, ýangyna garşy kontrplak we film gurluşyk üçin faner bilen ýüzbe-ýüz boldy.
Içki kontrplak, tirýek we ewkalipt ýadro kontrplak, doly ewkalipt kontrplak, mebel kontrplak, şkaf faneri, has uzyn kontrplak, melamin kontrplak, CDX faner.
Hil: tutuş bölek ýadro, mebel ulanmak üçin tekiz ýüz, laminirlenen.
Gaplamak üçin ulanylýan ikinji hil.

Hytaýda senetçilik fabrigi, çaga mebel zawody, laminirlenen kontrplak zawody, kontrplak lomaý we söwda kompaniýasyndan has köp dost bilen duşuşdyk.

12-nji iýunda irden, Linyi halkara konwensiýa we sergi merkezinde 2022-nji ýyldaky “Linyi plyWood Industry Expo” sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi.Milli agaçlary gorap saklamak we ösdürmek merkeziniň müdiri we Hytaýyň agaçlary goramak senagaty birleşiginiň prezidenti, Çentianquan, Hytaý tokaý senagaty birleşiginiň wise-prezidenti we baş sekretarynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Liangengwen, welaýat söwda ministrliginiň baş müdiriniň orunbasary Rengang, sekretar Şäher häkimliginiň partiýa komiteti, sekretaryň orunbasary we şäher partiýasy komitetiniň häkimi häkim Kuifengyou, şäher halk kongresiniň hemişelik komitetiniň müdiri we şäher häkimliginiň syýasy geňeş maslahatynyň başlygy Bian Feng açylyş dabarasyna gatnaşdy.Houxiaobin we chentianquan degişlilikde çykyş etdiler.

Houxiaobin ilki şäher partiýasynyň komitetiniň we şäher häkimliginiň adyndan açylyş dabarasyna gatnaşan ýolbaşçylara we myhmanlara mähirli garşylady we tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.Lininiň Şandong welaýatynyň iň köp ilatly we iň uly şäherdigini aýtdy.Medeniýet, ekologiýa, senagat we ýaşaýyş şäheri.Şeýle hem Hytaýyň plastinka şäheri we milli tokaý senagatynyň ylym we tehnologiýa görkeziş zolagydyr.Soňky ýyllarda şäher partiýasynyň komiteti we şäher häkimligi täze ösüş düşünjesini doly, takyk we hemmetaraplaýyn durmuşa geçirdiler, köne we täze kinetik energiýany özgertmek boýunça uly taslamalary güýçli durmuşa geçirdiler, agajyň üýtgedilmegine we kämilleşdirilmegine goldaw bermek üçin bilelikde tagalla etdiler senagaty we "öňdebaryjy, orta göwrümli, kiçi we mikro köpçülikleýin telekeçilik" ýoluna başlady.Bu agaç senagaty sergisiniň geçirilmegi, global agaç kärhanalary üçin kadalaşdyrylan hyzmatdaşlyk we ýokary hilli ösüş üçin platforma döretdi.Hemaýatkäri hökmünde Linyi müşderilere ýokary hilli we netijeli hyzmatlar bermek üçin seresaply gurama we oýlanyşykly çäreleri görer;Terminal önümleriniň, ýokary hilli, akylly önümçiligiň, kärhana markasynyň we senagat toparlarynyň ösüşine ýapyşarys we agaç pudagynyň ösüşini 100 milliard derejeli pudaga çaltlaşdyrarys;Zynjyr lider ulgamy doly durmuşa geçiriler we umumy problemalary we esasy meseleleri çözmäge kömek etmek, welaýat döretmäge çalyşmak üçin "bir şäher häkiminiň, bir jogapkär bölümiň, bir iş meýilnamasynyň we öňe sürmek çäreleriniň toplumynyň" iş tertibi durmuşa geçiriler. öňdebaryjy we milli birinji derejeli iş gurşawy, maýadarlar Linýide rahat ýaşap we ýaşap, täze mümkinçilikleri paýlaşyp we täze geljegi döredip bilerler.

Chentianquan şäheriň agaç senagatynyň ösüşini doly tassyklady.Lininiň Hytaýdaky agaçdan ýasalan panel önümçiliginiň iň uly toparydygyny aýtdy.Uzak wagtlap Linyiniň agaçdan ýasalan panel önümçiligi önümiň hilinde, önümiň gurluşynda, marka gurluşynda we bazaryň giňelmeginde uly ösüş gazandy.Çig we kömekçi material üpjünçiligi, panel önümçiligi, öý materiallary önümçiligi, enjamlar öndürmek we senagat infrastrukturasy hyzmat ediş desgalarynyň birneme doly senagat ulgamyny emele getirdi, bu ýerli ykdysadyýetiň we milli agaç esasly panel senagatynyň ösmegine ajaýyp goşant goşdy.Bu serginiň geçirilmegi, elbetde, senagat sikliniň täzeden başlamagyna kömek eder, bazaryň ynamyny ýokarlandyrar we agaç pudagynyň özgermegine we kämilleşmegine kömek eder.Şeýle hem, agaç senagatynyň ösmegine, dünýä import edilýän agaç söwdasynyň ösmegine we tutuş senagat zynjyrynyň üýtgemegine we kämilleşdirilmegine we agaç pudagynyň ýokary hilli ösüşine goldaw bermek üçin möhüm platforma öwrüler.Indiki ädimde, Hytaý tokaý önümleri senagaty birleşigi, Linyi şäher partiýasynyň komiteti we Linyi şäher häkimligi bilen bilelikde jemgyýetçilik we önümçilik jogapkärçiligini öz üstüne alar, ýokary öndürijilikli we ýokary hilli ýaşyl agaç senagatynyň ösüş modelini işjeň goldaýar we has uly ösüş gazanar pudagyň ýaşyl durnukly ösüşini durmuşa geçirmek we adamlaryň has gowy durmuş üçin isleglerini kanagatlandyrmak üçin goşantlar.

"Professionalizm, netijelilik we öňdebaryjylyk" mowzugy bilen bu serginiň professional, markaly we halkara senagat çäresini döretmäge taýýardygy habar berildi.Sergi meýdany 80000 inedördül metr bolup, sergä 600-den gowrak kärhana gatnaşýar.Eksponatlar agaçdan ýasalan panelleriň, agaç işläp bejermek enjamlarynyň, agaç işläp bejermegiň önümleriniň, agaç himiki esbaplarynyň, agaçdan ýasalan zatlaryň we jaýyň bezeginiň ähli önümçilik zynjyryny öz içine alýar.

Agaç senagaty kontrplak sergisi 2022
Agaç senagaty kontrplak sergisi 2022 1

2022 Hytaý (Şandong) marka önümleri merkezi we Gündogar Europeewropa sergisi we Şandong medeniýet we söwda sergisi.

Her ýyl Hytaý (Şandong) marka önümleri merkezi we Gündogar Europeewropa sergisi we Şandong medeniýeti we söwda sergisi 2022-nji ýylyň 15-nji, 16-njy we 17-nji iýunynda Wengriýanyň Hytaý Haryt Söwda Sergi Merkezinde geçiriler.

Çäräni Hytaý Halk Respublikasynyň Söwda ministrliginiň Daşary söwda ösüş býurosy we Hytaý EUB işewür logistika hyzmatdaşlygy seýilgähi goldaýan Şandong welaýat söwda bölümi alyp bardy.

Täjirçilik kontrplak, ajaýyp kontrplak we ýüzbe-ýüz kontrplak görkezýäris.

Bütin dünýäde has köp dostuňy kanagatlandyrmak isleýärin.


Iş wagty: Iýun-23-2022