• sahypa_banner
  • sahypa_banner1

Habarlar

“Linyi” kontrplak pudagynyň üýtgemegine we kämilleşdirilmegine goldaw beriň we täze kontrplak senagat nusgasyny dörediň

26-njy maýda irden Lanshan etrabynda şäheriň kontrplak pudagynyň ösüşi baradaky derňew hasabaty barada pikirleri soramak forumy geçirildi.Şäher we etrap ýolbaşçylary liuxianjun, wangjunshi we Shenling gatnaşdy.

Ara alyp maslahatlaşmagyň dowamynda gatnaşyjylar şäheriň kontrplak pudagynyň ösüşi baradaky derňew hasabatynyň töwereginde çuňňur pikir alyşdylar we pikirlerini we tekliplerini öňe sürdüler.

Duşuşykda kontrplak pudagynyň Linýi şäherindäki möhüm däp bolan pudaklardan biridigine ünsi çekdi.Uly senagat masştabyna, kontrplak önümleriniň köp görnüşine, uly sebit täsirine, kontrplak önümçiliginiň doly zynjyryna we ýokary sosial peýdalaryna eýe.Adamlary baýlaşdyrmak we şäheri janlandyrmak üçin sütün pudagydyr.Levelshli derejeler we degişli bölümler pudagyň ösüş tendensiýasyna takyk düşünmeli, kontrplak senagat gurluşynyň pes derejesi, deňagramsyz kärhana eşelonlary, kontrplak önüminiň pes derejesi, kärhanany dolandyrmagyň we tehniki işgärleriň ýetmezçiligi, kuwwatyň ýeterlik bolmazlygy we ş.m. ýaly meseleleri çözmäge üns bermeli. kontrplak senagat gurluşy, kontrplak ösüş ugry, syýasat çäreleri, çäreleri goramak we ş.m. nukdaýnazaryndan anyk maksat ediniň we senagat öwrülişigini we kämilleşdirilmegini öňe sürüň.Senagat ýerleşişini we pikirleniş maksatlaryny aýdyňlaşdyrmaly, bazara gönükdirilen ýörelgeleri berjaý etmeli, ilki meýilleşdirmeli, kontrplak standart görkezmesi we köp görnüşli iş görnüşleri, seýilgähiň gurluşygyny netijeli ösdürmeli, daşaýjy platforma döretmeli, giriş standartlaryny berk berjaý etmeli, ýetmeli standartlaşdyrylan ösüş, oňurgaly kärhanalary ösdürip ýetişdirmek, pudak ýolbaşçylaryny ösdürip ýetişdirmek, zynjyry gurmak we berkitmek, agaç pudagynyň kämilleşdirilen görnüşini döretmek.

Duşuşykda bar bolan plastinka önümçiliginiň esasy artykmaçlyklaryna has köp oýnamak, bazary bölmek, sazlamak, pudagyň iň ýokary belentliklerini eýelemek, ilkinji “Hytaýyň gaplanan plastinka önümçilik bazasyny” gurmak we markany berkitmek we gowulandyrmak zerurdyr Ajaýyp gaplanan tabak satyn almak, önümçilik we paýlaýyş zynjyry ugrunda "Hytaýyň tabak şäheri" we "Hytaýyň agaç senagaty şäheri" manysy.

Ilki bilen gurmak, soň bolsa döwmek ýörelgesine eýermeli, iri we kiçi kärhanalaryň ösüşine ünsi jemlemeli, iri, orta we kiçi kärhanalaryň ösüşini utgaşdyrmaly, ýokary, orta we pes kontrplak önümleriniň eşelonyny ýokarlandyrmaly we güýçlendirmeli ýokarky, orta we aşaky akym kontrplak zynjyry;Seýilgähe ünsi jemläň, integrasiýany ösdüriň, lideriň ünsüni çekiň, çekmegi güýçlendiriň, taslamalara üns beriň, gurluşy sazlaň, platformalara üns beriň we hyzmatlary optimizirläň, senagat masştabyny giňeltmäge, senagat gurluşyny optimizirlemäge, ösüş derejesini ýokarlandyrmaga we hemmetaraplaýyn bäsdeşlik ukyby, "Agaç senagaty seýilgähi + gaplanan plastinka bazasy + çalt we täsirli logistika" täze önümçilik nusgasyny guruň we Linyi kontrplak pudagynda täze artykmaçlyklary dörediň.


Iş wagty: Iýun-23-2022