• sahypa_banner
  • sahypa_banner1

Habarlar

2022-nji ýylda Hytaýyň agaç esasly panel senagatynyň ösüş ýagdaýy we ösüş tendensiýasynyň çaklamasy

Agaçdan ýasalan panel, esasy çig mal hökmünde agaçdan ýa-da agaç däl ösümlik süýümli materiallardan ýasalan, ýa-da ýelimleýji we beýleki goşundylar bilen işlenip taýýarlanylýan paneldir.Süýüm tagtasy, bölejik tagtasy we faner bazardaky esasy önümlerdir.Soňky ýyllarda Hytaýyň agaçdan ýasalan panel önümçiligi durnukly ösüş tendensiýasyny görkezdi.Senagat üpjünçiliginiň taraplaýyn gurluş özgertmeleriniň kem-kemden çaltlaşmagy bilen, agaçdan ýasalan panel senagaty dört ösüş tendensiýasyny görkezer.

Agaçdan ýasalan panel senagatynyň ösüş ýagdaýy

1. Agaçdan ýasalan paneliň çykyşy
Hytaýyň ykdysadyýetiniň ösmegi, şäherleşmegiň ösmegi we önümçilik tehnologiýasynyň we işiniň kämilleşmegi bilen Hytaý dünýäde agaçdan ýasalan panelleri öndüriji bolup durýar.Hytaýda agaçdan ýasalan panel önümçiligi artmagyny dowam etdirýär.2016-njy ýylda Hytaýyň agaçdan ýasalan panel önümçiligi 300,42 million kub metr bolup, 2020-nji ýylda 318,01 million kub metre çenli ýokarlandy we ýyllyk ösüş depgini 0.87% boldy.2022-nji ýylda önümçiligiň 316,76 million kub metre ýetjekdigi çak edilýär.
Maglumat çeşmesi: Hytaý täjirçilik senagaty gözleg instituty tarapyndan düzülen Hytaý tokaý hojalygy we otluk statistik ýyl ýazgysy

2. Agaçdan ýasalan paneli sarp etmek
Hytaýda agaçdan ýasalan paneliň sarp edilişi 2016-njy ýylda 280,55 million kub metrden 2020-nji ýylda 303,8 million kub metre çenli ýokarlandy we ýyllyk ösüş depgini 2,01% boldy.Maglumat çeşmesi: Hytaý täjirçilik senagaty gözleg instituty tarapyndan düzülen 2021-nji ýylda Hytaý agaç esasly panel senagaty hasabaty

3. Agaçdan ýasalan paneliň bazar gurluşy
Sarp ediş gurluşy nukdaýnazaryndan kontrplak henizem agdyklyk edýär we süýümli we bölejik tagtasynyň sarp ediş mukdary tutuşlygyna durnukly bolýar.Faner, agaçdan ýasalan panel önümleriniň umumy sarp edilişiniň 62,7% -ini tutýar;Süýüm tagtasy ikinji orunda durýar, agaçdan ýasalan panel önümleriniň umumy sarp edilişiniň 20.1% -ini emele getirýär;“Particleboard” üçünji orunda durýar, agaçdan ýasalan panel önümleriniň umumy sarp edilişiniň 10,5 göterimini emele getirýär.

Faner bahalary

Ösüş tendensiýasy

1. Bölejik tagtasynyň bazar paýynyň artmagyna garaşylýar
Hytaýyň agaçdan ýasalan panel senagatynyň üpjünçilik tarapy gurluş özgertmeleri ädim-ädim çaltlaşdyrylar.Durnukly hil, has güýçli we daşky gurşawy goramak boýunça gowy öndürijilikli bölejik tagtasynyň, esasanam orta we ýokary derejeli bölejikleriň bazar paýynyň hasam artmagyna garaşylýar.Bölejik önümleri arzan we ýokary hilli.Onuň ösüşi Hytaýda agaç bilen islegiň arasyndaky deňsizligi netijeli ýeňletmek üçin amatlydyr.Hytaýyň ekologiki gurşawynyň durnukly ösüş strategiýasyna laýyk gelýär we geljekde uly ösüş potensialyna eýe.

2. Süýümli we bölejik tagtasynyň kiçi pudaklarynyň konsentrasiýasy artmagyny dowam etdirdi
Agaçdan ýasalan panellerdäki süýüm tagtasy we bölejik tagtasy ýokary tehniki çäklere eýe.Üznüksiz tekiz basyş önümçilik liniýalarynyň sany we önümçilik kuwwaty kem-kemden artdy we bir gatly press we köp gatlakly metbugat ýaly adaty önümçilik liniýalary yzygiderli çalşylýar.Agaçdan ýasalan panel senagatynyň senagat taýdan kämilleşdiriş tendensiýasy äşgär we kärhananyň uly göwrümli işi geljekde bu pudakda bäsdeşlige ukyplylygy saklamak üçin gutulgysyz tendensiýa.
Tehniki proses derejesiniň ýokarlanmagy we Hytaýyň agaçdan ýasalan panel önümçiliginiň daşky gurşawy goramak gözegçiligi we aşaky sarp edijiniň isleginiň ýokarlanmagy bilen, agaçdan ýasalan panel önümçiliginiň yzagalak önümçilik kuwwaty kem-kemden ýok edildi we kiçi we orta göwrümli önümçilik kuwwaty hasam şertnama baglaşdy.Önümiň hili, ýokary daşky gurşawy goramak derejesi we oňat tehnologiýasy bolan ýokary hilli kärhanalaryň has köp bazar paýyny eýelemegine we pudagyň konsentrasiýasyny hasam gowulandyrmagyna garaşylýar.

3. Agaçdan ýasalan panel önümleriniň ulanylyş meýdany kem-kemden giňelýär
Önümçilik prosesiniň gidişi we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak arkaly adam tarapyndan öndürilen tagtanyň öndürijilik görkezijisi ep-esli gowulaşdy.Specialörite bejergiden soň, ýangyna garşy, çyglylyga we güjüklere garşy funksiýalary artdyryp biler.Öý mebelleri we bezeg ýaly adaty meýdanlarda ulanmakdan başga-da, taýýar binalaryň meýdanlary, çap edilen elektron tagtalary, ýörite gaplama, sport enjamlary we aýdym-saz enjamlary hem kem-kemden ösdürildi.

4. Agaçdan ýasalan panel önümleriniň daşky gurşawy goramak derejesi hasam gowulaşdy
Senagat kadalaşdyryş syýasaty we ýaşyl we daşky gurşawy goramak islegi, agaçdan ýasalan panel pudagynyň üznüksiz üýtgemegine we kämilleşdirilmegine kömek edýär.Agaçdan ýasalan panel öndürýän kärhanalar, pes derejeli agaçdan ýasalan panel önümçilik kuwwatynyň ýok edilmegini çaltlaşdyrjak, senagat gurluşyny has-da optimallaşdyrjak we ýaşyl we daşky gurşawy goraýan agaçlaryň bazardaky paýyny yzygiderli ýokarlandyrjak formaldegid zyňyndylary az bolan önümleri ösdürmäge borçlanýar. esasly panel önümleri.


Iş wagty: Iýun-03-2019